Dagbehandling

Samarbejdet med familierne besluttes altid på handleplansmøder, hvor hele netværket deltager.

Dvs. at ansvaret for behandling altid ligger hos familien og det professionelle netværk: Skole (personale og ledelse), familierådgiver, psykolog og evt. ad hoc personer.

Bregnehøj tilbyder samarbejde med forældre/familier i flere forskellige kontekster og ud fra en systemisk tænkning. Hvor mange kontekster og hvilke, afhænger af flere forhold. Som et minimum forventes det at alle forældre deltager i et samarbejde, der hviler på en erkendelse og accept af at barnet er elev på Bregnehøj og at barnet har brug for den hjælp der tilbydes i behandlingsskole regi. Det primære fokus er på barnets emotionelle, sociale og skolefaglige udvikling. Tilbydes forældrene ikke anden hjælp, eller vurderes anden hjælp ikke til at være tilstrækkelig, kan de tilbydes et familieterapeutisk forløb.

Den Pædagogiske Behandlingsmetode

På Bregnehøj arbejdes der relationelt. Det vil sige at relationen kommer før metoden. Når et barn starter i dagbehandling, har det ofte en række oplevelser af afvisninger med sig fra tidligere børnehave- eller skoleforløb, eller af udskillelse fra andre sociale fællesskaber. Bregnehøj vægter det sociale fællesskab og den individuelle relation højt, ud fra en helhedstænkning om at et barns trivsel og udvikling afhænger af samspillet mellem de enkelte individer.

Fokuspunkter i behandlingen er således:

  • Den løsningsorienterede tilgang: Børn gør handler altid ud fra hvad der giver bedst mening i nuet. Er det ikke en hensigtsmæssig handling er det fordi barnet ikke har lært at handle anderledes. Alle børn kan lære nye færdigheder.
  • Den anerkendende tilgang: Der er altid en grund til at barnet handler som det gør. Nedgør aldrig barnet for dets handlinger, vis forståelse, og støt og vejled i nye handlemønstre.
  • Systemisk tænkning: Problemfyldt adfærd opstår aldrig alene, men i samspil med andre mennesker. For at finde sammenhæng og mening med det der sker, er det brugbart at være undersøgende på helheder og relationer, at tage ved lære af tidligere erfaringer, og at tale om, hvad der skal være anderledes fremover.

 

Samtaler med skolefagligt fokus

Alle børn og forældre inviteres til skole-hjemsamtaler med skolens lærere, med fokus på barnets faglige udvikling. Dette kan planlægges af lærerne eller aftales med den enkelte elev og forældre efter behov.

Samtaler med alment udviklingsfokus

Alle børn og forældre tilbydes samtaler med barnets kontaktpædagog.

Dette kan foregå regelmæssig efter aftale eller ad hoc efter behov. Nogle forældre ønsker telefonisk kontakt dagligt, andre ønsker samtaler på skolen efter aftale og andre igen gør brug af en snak, når barnet afleveres eller hentes.

Terapeutiske forløb

På indskrivningsmødet, eller på efterfølgende handleplansmøder, vurderes behovet for typen af samarbejde.

Strækker behovet sig udover de først nævnte typer samtale, og er der ikke allerede i gangsat et forløb i andet regi (eks. Familiehuset), tilbydes en eller begge forældre et terapeutisk forløb. Derudover tilbyder familieterapeuten familieterapi, forældregrupper, kvinde-og mandegrupper, og lege- og/eller samtaleterapi til børn.

Læs om de forskellige terapiformer her.