Om Bregnehøj

Den lokale behandlingsskole

Bregnehøj er en af Helsingør Kommunes 2 dagbehandlingsskoler og er beliggende i en mindre landejendom i udkanten af Helsingør. Skolen blev oprettet i år 2000 og tilbyder plads til 14 elever fra børnehaveklassen til og med 7. klassetrin. Eleverne visiteres gennem det kommunale fælles visitationsudvalg.

Formål

Formålet med visitation til dagbehandling er overordnet at forebygge anbringelse uden for hjemmet.

Behandlingsskolen er således en foranstaltning, der tilbyder hjælp og støtte indenfor det sociale og følelsesmæssige, såvel individuelt som familieorienteret. Derudover tilbydes eleverne hjælp til udvikling af skolefaglige kompetencer, i miljøterapeutisk funderede rammer.

Den overordnede målsætning er:

 • At barnet bringes i tilstrækkelig udvikling og trivsel til, på et tidspunkt, at kunne begå sig i almenområdet.
 • At barnet får mulighed for, gennem en tillidsfuld lærer-elevrelation, at sætte sig i position som elev og opnå indlæringsmæssige kompetencer, der muliggør et videre skoleforløb.
 • At barnet, via fællesskabet, udvikler tilstrækkelig evne til selvregulering og mentalisering, og derved får mulighed for at knytte bånd og danne venskaber.
 • At barnet opnår resiliens, og de kompetencer og ressourcer, der på sigt danner grundlag for at kunne mestre de udfordringer, det vil møde i voksenlivet.

Målgruppe

På Bregnehøj modtager vi normaltbegavede børn der:

 • beskrives som børn med alvorlige tilknytningsforstyrrelser og store sociale og emotionelle vanskeligheder
 • gennem en længere periode har været tilknyttet PPR-regi
 • med udgangspunkt i ”Børnelinealen” beskrives som truede og udsatte børn
 • ikke på tilstrækkelig tryghedsskabende måde har kunnet inkluderes indenfor almenmiljøet
 • er præget af højt angstniveau og lavt selvværd
 • har adfærdsmæssige og mentale tegn på reaktive tilknytningsforstyrrelser
 • udviser ringe eller manglende evne til selvregulering og mentalisering
 • er sårbare, følsomme og ofte traumatiserede i større eller mindre grad

og som familiemæssigt har forældre:

 • med stort behov for hjælp og støtte, til at hjælpe og støtte barnet
 • med behov for at videreudvikle egne kompetencer, både personligt og som forælder
 • der er villige til at samarbejde om barnets behov og udvikling, på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde

Vores hus

På Bregnehøj vægtes fælles aktiviteter højt, dog har hver elev sin ”boks”. En boks er et skrivebord med høje sider og hylde med indbygget lys. Dette er barnets private rum, et helle, der er mulighed for at trække sig til, når fællesskabet bliver for udfordrende. Derudover er eleverne i de faglige moduler opdelt i to grupper, i to forskellige lokaler: en mindre gruppe for de yngste og nyeste elever, og en lidt større gruppe for de ældste elever. Alle former for samlinger og spisepauser foregår fælles i en nyere tilbygning. Her er også et multi-rum, som bl.a. fungerer som kreativitetsrum og lektiecafé, og et musik/ playstationrum.

Omgivelserne rundt om og i nærheden af skolen appellerer til udeliv: en stor naturgrund med multibane, bålplads og stillehave indbyder til alverdens fysiske aktiviteter, en skov med mulighed for både gå-, løbe-, cykel- og opdagelsesture, og kommer man hele vejen gennem skoven, rammer man strand og vand. 

Værdigrundlag

Nærvær, respekt og anerkendelse

På Bregnehøj er døren altid åben. Der er friskbagte boller hver morgen og altid kaffe på kanden. Forældre er meget velkomne til at aflevere og hente deres børn, og mange går selv i køkkenet og forsyner sig. Vi ved at livet ikke altid er nemt, og at temperamentet kan løbe af med en i ny og næ. Derfor er det til tider nødvendig først at melde sin ankomst telefonisk. Men alle bliver mødt med respekt og forståelse, og mindst én medarbejder finder altid tid en til snak. Da alle familier er forskellige og alle ”kalder på” forskellige tiltag, skræddersyr vi handleplaner omkring det enkelte barn, således at alle 14 elever tilbydes forskellige former for behandlingstilbud.

Tryghed i troværdige, tillidsfulde relationer

Åbenhed er alt afgørende i arbejdet med mennesker. Derfor vægter vi højt at tale om det der er vigtigt, om det der fylder, og om det der står i vejen for trivsel og god udvikling. Samarbejde på kryds og tværs er et kodeord i mange henseender og vigtigst af alt er at børnene oplever forældre og skole i et konstruktivt samspil og god kommunikation.

Fællesskabets betydning.

Det er af stor betydning at føle sig accepteret og som en del af et fællesskab. Det er gennem fællesskaber at mennesket udvikler sig og danner sin identitet. Bregnehøj forventer deltagelse for børn og deres familier i flere forskellige sammenhænge, og tilrettelægger kontinuerligt rammerne til, at trygge sociale fællesskaber kan finde sted.

Systemisk tænkning

”Man kan ikke ikke-kommunikere”. ”Al adfærd er kommunikation”.

At have opmærksomhed på at børns adfærd er en invitation til nysgerrighed og undren, betragter vi som et vigtigt redskab til forståelse af børnenes udfordringer, og også som en værdi. Systemisk tænkning udelukker ”årsag/virkning”-effekten, og appellerer til at få øje på mønstre, der, hvis de er uhensigtsmæssige og hæmmende for sund udvikling, skal brydes. Gennem en lang årerække supervision med ekstern supervisor Søren Hertz, er det at se ”uanede muligheder” i arbejdet med børnene, blevet til en integreret del af vores arbejde.

Visioner

Personalet på Bregnehøj bestræber sig på at være under udvikling kontinuerligt, og også gerne på forkant med samfundsudviklingen og tidens tendenser. Vores teoretiske grundlag er under konstant udvikling: fra miljøterapeutisk, løsningorienteret og narrativ tænkning, til det aktuelt implementerende: neuroaffektiv udviklingspsykologi og mentalisering. I forhold til dokumentation af arbejdet, er vi i en proces af at implementere FIT (Feedback Informed Treatment), en metode der viser effekten af den indsats der finder sted, og som allerede er en integreret del af familieterapeutens arbejde.

Børn med tilknytnings forstyrrelser ”kalder på” på en helhedsorienteret indsats. På Bregnehøj inviterer vi hele familien med i udviklingsarbejdet, i den udstrækning forældrene magter at deltage. Samtidig har vi stort fokus på at gøre brug af alle ansattes kompetencer: lærere, pædagoger og familiebehandler arbejder tæt sammen, og alle faggrupper deltager så vidt muligt i alle mødesammenhænge og på alle kurser. Bregnehøjs betegnelse for dette kaldes ”Hjulet”, et hjul med tre eger, symboliserende de tre ligeværdige faggrupper. På sigt er det et ønske at få et tættere samarbejde med psykologer og rådgivere, som med deres ekspertise kan bidrage med yderligere eger til hjulet.

Vedrørende opkvalificering af personale. En lærer afslutter en Master i Specialpædagogik ved udgangen af skoleåret 15/16. I relationsarbejdet med børn med store tilknytningsvanskeligheder er det nødvendigt at tilegne sig viden og forståelse i forhold til den kompleksitet det systemisk funderede arbejde medfører i en omskiftelig samfundsudvikling, bl.a. indenfor det psykiatriske diagnose felt.