Undervisning

Børn der kommer på behandlingsskole efter et forløb, hvor de er blevet udskilt fra deres tidligere skoleforløb vil ofte være præget af negative forventninger og vaner mht. deltagelse i undervisningen

På Bregnehøj er vi opmærksomme på at evnen til indlæring og betingelserne for at reel ny viden lagres, er betinget af flere forskellige forhold.

Blandt andet:

  • Tryghed og afstemning i lærer-elevrelationen og i børnegruppen
  • Udfordringer inden for ”zonen for nærmeste udvikling”
  • At barnet besidder en indre motivation og koncentrationsevne.

At blive indlæringsparat tager tid og flere elever er ikke på et alderssvarende niveau fagligt.

Vores 14 elever er i undervisningsmodulerne delt op i 2 grupper, og begge grupper tilbydes samme skema. Undervisningen er ikke årgangsdelt, men tager udgangspunkt i det enkelt barns faglige og personlige udvikling.

Tre uger årligt samles eleverne på kryds og tværs omkring et fælles tema. Temaugerne kan koncentrere sig om nære eller fjerne emner: ”Fra jord til bord”, Inka-riget, Japan, ”Julemandens værksted” eller andet, der appellerer til flere dages fordybelse.

Udover den bog-faglige undervisning i basisfagene dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi, madkundskab, design og håndværk, og idræt, tilbydes eleverne lektiecafé og understøttende undervisning.

Lektiecafé

Lektiecaféen varetages af to af skolens lærere og finder sted to dage om ugen á 1½ time.

Den er en obligatorisk del af skoledagen for de elever der formår at arbejde nogenlunde selvstændigt i længere tid af gangen. Deltagelse i lektiecaféen forudsætter at eleven er drevet af indre motivation og kan koncentrere sig i længere tid af gangen. Der arbejdes fortrinsvis med repetitionsøvelser og undtagelsesvis undervises der i nyt stof.

 

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er et element fra skole reformen, som falder fint i tråd med Bregnehøjs ønske om læringsprægede aktiviteter, der ligger udenfor de faste undervisningsfag.

Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter som både socialt, fysisk, koncentrations- og følelsesmæssigt appellerer til deltagelse i fællesskaber på tværs af de to undervisningsgrupper.

Eksempler:

Morgensamling

Alle børn og voksne samles hver morgen kl. 8.30-9.00 til morgensamling. Her har vi fokus på fælles beskeder og på dagsformen hos det enkelte barn. Ordet er frit og ofte bringer dette et emne på banen. Morgensamling slutter altid med en sang og et ”humør-barometer”.

Samarbejdsaktiviteter

På Bregnehøj er ”samarbejde” et meget anvendt begreb, vi ser nært relateret til fællesskabet og fællesskabets betydning. Konstruerede, planlagte samarbejdsaktiviteter, så som et puslespil der skal lægges af flere, fælles Lego-bygning o.lign., udfordrer eleverne i at vise hensyn, vente på tur, være hjælpsom og tage imod hjælp. Hvert år i september deltager vi i et stort samarbejdsarrangement "Sensommerdysten" med andre tilsvarende behandlingsskoler i Nordsjælland.

Rollespil-rundt-om-bordet

Denne type rollespil stimulerer ikke kun barnets fantasi, men barnet trænes i at være deltagende i en helt anden type fællesskab. I rollespils universet, er det afgørende for oplevelsen, at deltagerne gennem ca. 45-50 minutter kan holde fokus, koncentrere sig, overskue handlingen, og tænke og formulere sig fantasifuldt i en kontinuerligt udviklende fortælle-proces. Det styrker blandt mange evner, evnen for indlevelse og empati.

Børnegruppe og ”Sunshine Circle”-inspireret aktiviteter

Børnegruppen er et tilbud til de yngste af børnene. I gruppen kan man få talt om de ting der er svære, og om det der gør en glad og trist. Her kan børnene drage nytte af hinandens erfaringer og støtte hinanden i en voksenstyret proces, hvor alle følelser er tilladte og intet er tabu.

Gruppeprocessen bidrager til at fremme tilliden og relationerne børnene imellem og er med til at udvikle børnenes mentaliseringsevne.  

Sunshine circles, er også en del af børnegruppen og er strukturerede og interaktive lege. Disse lege har til formål at styrke børnenes følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Legene kan f.eks. være imiteringslege, hvor børnene skal efterligne den voksnes bevægelser, mimik og lyde i et bestemt mønster. En leg kan også være at bytte pladser i en rundkreds kun via øjenkontakt, rytmiske klappelege, m.m. Legene bidrager oftest til megen smil og latter.

Link: http://www.theraplay.org/

Metoden er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig som en del af et børnefællesskab. Undersøgelser viser at børn der har deltaget i disse fællesskaber/grupper oplever sig som mere kompetente sociale individer, får mere tro på sig selv, er mere modstandsdygtige og parate til at lære.

Metoden tager udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Link: http://neuroaffect.dk/

Krop og bevægelse

Fysisk aktivitet foregår hver dag, flere gange om dagen. ”Krop og bevægelse” strækker sig udover idræt og frikvarters aktiviteter, ved at være et særligt sammensat hold der finder steder i naturen og nærmiljøet i øvrigt, som appellerer til anderledes fysisk udfoldelse. Dette kræver udover den fysiske del, også at børnene kan være på hold med andre end dem de er i undervisningsgruppe med, og at de formår at finde tryghed i at begive sig ud til steder i det nærliggende område, hvor de ikke normalt færdes.

Lejrskole

Bregnehøj afholder årligt lejrskole, af en skole-uges varighed, fra mandag-fredag. De sidste 7-8 år har vi været på lejrskole i Danmark og besøgt alt fra Vendsyssel, over Sønderjylland til Lolland-Falster og Bornholm.

Omkostningerne vedr. lejrskolen er en del af Bregnehøjs budget. Eleverne har selv lommepenge med, og en stor madpakke til første dag.

Formålet med lejrskolen er at blive introduceret for natur, kultur og historiske oplevelser, samt at lære at indgå i et forpligtigende fællesskab med andre børn og voksne i nye og fremmede omgivelser.

På lejrskolen skal eleverne også indgå i faste rutiner vedr. madlavning, rengøring, oprydning m.m. Det forventes, at eleverne arbejder med dagbogsskrivning hver dag af ca. en times varighed.

Det er vores oplevelse at eleverne kommer hjem fra lejrskolen med en stærkere forståelse for sin egen rolle i fællesskabet, og den begejstring eleverne kommer hjem med, bruger vi fremadrettet i det socialpædagogiske arbejde i dagligdagen. Elevernes oplevelse af de voksne som betydningsfulde kommer til udtryk på lejrskolerne, og de tryghedsskabende relationer føles stærkere.

Lejrskolen er også et frirum, hvor der bliver leget, fjollet, grinet og hygget.